Jan 19 2021 - Posted by Yvonne

NEW LIVE CALL OUT for Young Co-Creators to join The Democracy Box

The Democracy Box

Young Co-Creator Call Out

Scroll down for call out in the medium of Welsh 

This is now an ongoing open call out with no fixed deadline.

Apply today.

Aged 16-26 year old?

Based or born in Wales?

Spend at least 2 hours a day on social media?

Creative?

Want to earn £10 an hour?

Want to join the team of young co-creatives creating  The Democracy Box content on Instagram, Tik Tok, Twitter & YouTube?

Got some better ideas of how to explain this stuff to people and get The Democracy Box more followers?

Who can apply?

No experience, knowledge or interest in Democracy/Politics is required.

Anyone aged 16-26 from or based in Wales can apply who

 • Consider themselves creative and in touch with people in their age group
 • Spend at least two hours a day on social media
 • Hate or Love politics
 • Have always voted/have never voted/will never vote/think it’s all a waste of time/believe strongly in democracy/not into politics/extremely political and everything in between
 • Have strong opinions on things including or not including democracy or politics
 • Are interested in creating content across multi-media platforms

No former creative experience or political/democracy knowledge required.

We welcome ALL applications and also encourage applications from everyone aged 16-26 from anywhere in Wales.

We would particularly like to receive some more applications from young people who are

 • suffering particular financial hardship at present
 • identify as Black/non-black person of colour/Disabled/D/deaf
 • living or from one of these five constituencies –

Cynon Valley

Torfaen

Newport East

Swansea East

Alyn & Deeside

Please also say if you give permission for us to save your contact details for our database and your  application as part of our ongoing research.

When and where is it?

The work will be remote via zoom during September & October 2021.

You need access to the internet and a device.

There will be a paid introduction session on zoom.   

How much will I get paid?

The hourly rate is £10 an hour. If selected you will be guaranteed a minimum of four hours work. Hours & days beyond the initial 4 hours are negotiable. You will be contracted as a self-employed person and will be responsible for declaring your earnings to HMRC and paying your own tax and national insurance.

This is an open ongoing call out and there is no deadline for applications. The sooner you apply the more likely it you will become a paid co-creator.

How accessible will it be?

An access budget is available for example Sign Language, Interpretation, Note taking.

A Welsh/English simultaneous translation service is available.

Please get in touch if you wish to discuss your access requirements or if you need support accessing the internet.

How do I apply?

Have a look at The Democracy Box and The Story of Democracy and then complete two short tasks (1 & 2) and provide your details (3)

 1. Describe an idea of how you would begin to communicate one part of the story to your friends in a creative way.
 2. Tell me a bit about you, why you’ve applied & about something you do to pass the time that makes you happy and something in life generally which annoys or frustrates you
 3. Provide the details requested below about yourself, a referee and your parent/guardian if you are under 18

You can choose the format you use to respond.

 • An audio or recorded video response on your phone (the response for either 1 &  2 should be no longer than 2 each minutes max)
 • A written response (Minimum 200 words. Maximum 500 words for either 1 & 2)
 • A drawing/illustration/cartoon

Send by email to Yvonne at y.murphy1@ntlworld.com or via WeTransfer and include your details and the details of someone who can give you a reference. That can be an employer or a teacher or college lecturer/tutor. If you have any questions email y.murphy1@ntlworld.com or give Yvonne a call on 07949 626538

Your details:

Title:

Full Name:

Age:

Phone Number:

Email Address:

Constituency Find your constituency here

I do/do not (please delete appropriately) give consent for my details to be kept on file and to be contacted in the future regarding this and other Yvonne Murphy/Omidaze projects.

I do/do not give permission for Omidaze to keep my application on file and use for The Democracy Box research purposes

Name of parent/carer if under 18 years old:

Phone:

Email:

I give consent for my child (insert name) to take part in The Democracy Project online

Signature:

Referee Details

This needs to be someone who has known you for at least two years and who you have worked for or who knows you such as teacher, lecturer or doctor e.g. someone who could sign your passport photo. Not a friend or family member

Referee Name:

Referee Phone Number:

Referee Email:

How do they know you?

How long have they known you?

Send all the above by email and/or WeTransfer to Yvonne Murphy at y.murphy1@ntlworld.com marked THE BOX APPLICATION.

Thank you for taking the time. I will respond to applicants.

If you haven’t heard by then we would like to keep your details on file and may contact you to be part of one of our paid focus groups or to inform you about this and future projects if you have given consent. Unfortunately as a freelancer I do not have the capacity to  give feedback on individual applications.

For more information about Yvonne Murphy/Omidaze Productions please visit www.omidaze.co.uk

This opportunity for young people has been made possible thanks to funding from Youth Cymru, The Pears Foundations and The Guardian Appeal

*********************************************************************

Galwad am Gyd-grëwr Ifanc i ymuno â’r Bocs Democratiaeth

16-26 oed?

Wedi ei leoli nei ei eni mewn Cymru?

Treulio o leiaf 2 awr y dydd ar cyfryngau cymdeithasol?

Creadigol?

Eisiau ennill £10 y awr?

Eisiau ymuno â’r tîm o gydweithwyr ifanc sy’n creu cynnwys Bocs Democratiaeth ar Instagram, Tik Tok, Twitter a YouTube?

Oes gennych chi rai syniadaul am sut i esbonio’r pethau hyn i bobl a chael mwy o ddilynwyr i’r Bocs Democratiaeth?

Pwy all wneud cais?

Nid oes angen profiad, gwybodaeth na diddordeb mewn Democratiaeth / Gwleidyddiaeth.

 • Yn ystyried eu hunain i fod yn greadigol ac mewn cyswllt â phobl yn eu grŵp oedran
 • Yn treulio o leiaf dwy awr y dydd ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Wedi pleidleisio pob tro/ heb erioed bleidleisio/ byth am bleidleisio/ yn meddwl ei fod yn wastraff amser/ yn credu’n gryf mewn democratiaeth/ heb unrhyw ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth/ yn wleidyddol iawn
 • Mae ganddoch farnau cryf ar faterion a all fod tn wleidyddol/ ynwneud a democratiaeth, neu ddim gwbl.
 • Â diddordeb mewn creu cynnwys sy’n torri ar draws llwyfannau aml-gyfryngol

Nid oes angen profiad creadigol blaenorol na gwybodaeth wleidyddol / democratiaeth.

Rydym yn croesawu POB cais a hefyd yn annog ceisiadau gan bobl ifanc 16-25 oed yng Nghymru.

Hoffwn glywed gan ac yn benodol pobl sydd

Yn dioddef caledi ariannol penodol ar hyn o bryd

Yn nodi fel person Du / Yn nodi fel person o liw / Anabl /  Byddar

Yn byw yn un o’r pum etholaeth hyn –

Cwm Cynon

Torfaen

Dwyrain Casnewydd

Dwyrain Abertawe

Alun a Glannau Dyfrdwy

 

Pryd a ble mae e?

Bydd y gwaith yn digwydd ar zoom yn ystod mis Medi 2021.

Byddwch angen mynediad i’r we ac at ddyfais.

Faint gaf i fy nhalu?

Y gyfradd yw £10 yr awr. Os byddwch chi’n cael eich dewis, byddwch yn sicr o gael pedair awr o waith. Gellir trafod oriau a diwrnodau y tu hwnt i’r 4 awr gychwynnol.

 

Pa mor hygyrch fydd e?

Mae cyllideb mynediad ar gael ar gyfer pethau fel Iaith Arwyddion, Dehongli, Cymryd nodiadau.

Mae gwasanaeth cyfieithu Cymraeg / Saesneg ar gael.

Cysylltwch os hoffech drafod eich gofynion mynediad neu os bydd angen cymorth arnoch i gael mynediad at y we.

Sut ydw i’n ymgeisio?

Edrychwch ar Y Bocs Democratiaeth a Stori Democratiaeth ac yna cwblhewch dwy dasg byr(1 a 2) wedyn danfonwch eich manylion(3).

 1. Disgrifiwch sut y byddech yn cyfathrebu un rhan o’r stori i’ch ffrindiau mewn modd creadigol.
 2. Dywedwch ychydig wrthyf amdanoch chi, pam ydych chi wedi ymgeisio, a rhywbeth rydych yn ei wneud yn eich amser rhydd sy’n eich gwneud chi’n hapus, a rhywbeth yn eich bywyd sy’n eich gwylltio neu’n eich gwneud i deimlo’n rhwystredig
 3. Danfonwch y manylion y gofynnir amdanynt, canolwr a’ch rhiant / gwarcheidwad os ydych chi o dan 18 oed

Gallwch ddewis y fformat y byddwch yn ei ddefnyddio i ymateb.

 • Ymatebwch gyda recordiau sain neu recordiad ar eich ffȏn (dylai’r ymateb i

naill ai 1 neu 2 fod yn 2 funud ar yr hiraf)

 • Ymateb ysgrifenedig (o leiaf 200 gair. Dim mwy na 500 gair ar gyfer naill ai 1 neu 2)
 • Llun/ darluniad/ cartŵn

Anfonwch drwy e-bost i Yvonne ar y.murphy1@ntlworld.com neu WeTransfer gan gynnwys eich manylion a manylion canolwr. Gall hynny fod yn gyflogwr neu’n athro neu’n ddarlithydd / tiwtor coleg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Yvonne ar 07949 626538.

Eich Manylion:

Teitl:

Enw Llawn:

Oed:

Rhif Ffȏn:

Cyfeiriad e-bost:

Etholaeth Dewch o hyd i’ch etholaeth yma

Rwyf / Nid wyf (dilëwch yr un priodol) yn rhoi caniatâd i fy manylion gael eu cadw ar ffeil ac i chi gysylltu â mi yn y dyfodol ynghylch hyn a phrosiectau eraill Yvonne Murphy/Omidaze.

Enw rhiant/gofalwr os ydych chi’n iau na 18 oed:

Ffȏn:

E-bost:

Rhoddaf ganiatâd i fy mhlentyn (rhowch enw) gymryd rhan yn y Prosiect Democratiaeth ar-lein.

 

Llofnod:

 

Manylion Canolwr

Rhaid i’r canolwr fod wedi eich adnabod ers dwy flynedd o leiaf a’i fod yn rhywun yr ydych wedi gweithio iddo neu sy’n eich adnabod fel athro, darlithydd neu feddyg; er enghraifft, rhywun a allai arwyddo eich ffoto pasbort. Ni ddylai fod yn ffrind nac yn aelod o’r teulu.

Enw’r Canolwr:

Rhif ffȏn y Canolwr:

E-bost y Canolwr:

Sut ydy’r canolwr yn eich adnabod?

Ers pa mor hir ydy’r canolwr wedi eich adnabod?

Anfonwch bopeth uchod drwy e-bost ac / neu weTransfer at Yvonne Murphy: y.murphy1@ntlworld.com gyda’r teitl YMGAIS Y BOCS.

Diolch am eich amser.

Os na fyddwch wedi clywed erbyn hynny yna hoffem gadw eich manylion ar ffeil ac mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i fod yn rhan o un o’n grwpiau ffocws a delir, neu eich hysbysu am y prosiect hwn a phrosiectau’r dyfodol os ydych wedi rhoi caniatâd. Yn anffodus, gan fy mod ar ben fy hun, nid oes gen i’r gallu i ymateb i’r holl ymgeiswyr na rhoi adborth i ymgeisiadau unigol.

Am ragor o wybodaeth am Yvonne Murphy/Omidaze Productions ewch i www.omidaze.co.uk

Gwnaeth y cyfle hwn i bobl ifanc ddod yn bosib diolch i arian gan Youth Cymru, The Pears Foundations ac The Guardian Appeal.