Jan 19 2021 - Posted by Yvonne

Come and join The Democracy Box!

Come and join The Democracy Box!

Become a paid young co-creator

We are recruiting more young co-creators aged 16-26 who are born or based in Wales.

Scroll down for call out in the medium of Welsh 

 

This is an ongoing open call out with no fixed deadline.

Are you….

Aged 16-26 year old?

Based or born in Wales?

Spend at least 2 hours a day on social media?

Want to get creative?

Want to earn £15 an hour?

Then apply today. 

 

No experience, knowledge or interest in Democracy/Politics is required.

This is NOT about party politics.

 

Who can apply?

Anyone aged 16-26 born or based in Wales. We want to hear from you if you:

 • Are interested in being creative and creating content across multi-media platforms
 • Hate or love politics
 • Have never voted/Have always voted/Will never vote/Think it’s all a waste of time/Don’t even know what the word democracy means/Believe strongly in democracy/Are not registered to vote/Are registered to vote/ Are not into politics/Are extremely political and everything in between
 • Want to join the team of young co-creatives creating  The Democracy Box content on Instagram, Tik Tok, Twitter & YouTube
 • Want to be a Democracy Box Ambassador
 • Got some better ideas of how to explain this stuff to people and get The Democracy Box more followers?

No former creative experience or political/democracy knowledge required.

We welcome all applications and encourage everyone aged 16-26 born or based anywhere in Wales to apply.

We would also particularly like to receive applications from young people who are:

 • Welsh speakers
 • 16-17
 • identify as Black/non-black person of colour/Disabled/D/deaf

 

When and where is it?

The work will be remote, flexible and part-time.

You need access to the internet and a device.

There will be an introductory training session on zoom.   

 

How much will I get paid?

The hourly rate is £15 an hour.

All young co-creators are guaranteed a minimum of 4 hours work. This is flexible contract work. Hours & days beyond the initial 4 hours are negotiable. All young co-creators have the opportunity to put themselves forward for additional paid opportunities for in-person and online events.

You will be contracted as a self-employed person and will be responsible for declaring your earnings to HMRC and paying your own tax and national insurance.

This is an ongoing call out and there is no fixed deadline for applications. However to be included in the next round of training you will need to apply by November 1 2023.

 

How do I apply?

The application form is just below.

Before you fill it in please look at The Democracy Box and The Story of our UK Democracy and then on the application form below

 • Tell us your idea. Video/audio response 3 min max. Written response 1000 words max.
 • Provide your details.

You can write your  answers and send by email or record your answers on video or audio and send it via WeTransfer 

Thank you!

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

THE APPLICATION FORM

You can copy and paste this onto a document and write your answers or you can record your responses on an audio or video file.

 

Your Idea:

Describe an idea of how you would begin to communicate one part of this story to your friends in a creative way.

 

A bit about yourself:

Why are you applying? What matters to you? What makes you happy/annoyed/frustrated?

Your details:

Title:

Full Name:

Age:

Phone Number:

Email Address:

Constituency Find your constituency here

Permissions:

Please tell us if you give permission for us to save your contact details for our database and your  application as part of our ongoing research.

I do/do not (please delete appropriately) give consent for my details to be kept on file and to be contacted in the future regarding this and other Yvonne Murphy/Omidaze projects.

I do/do not give permission for Omidaze to keep my application on file and use for The Democracy Box research purposes

 

Parent/Carer/Guardian permission  if applicant under 18 years old

Name of parent/carer/guardian:

Phone:

Email:

I give consent for my child (insert name) to take part in The Democracy Project online

Signature:

 

Referee Details:

This needs to be someone who has known you for at least two years and who you have worked for or who knows you such as teacher or lecturer. Not a friend or family member

Referee Name:

Referee Phone Number:

Referee Email:

How do they know you?

How long have they known you?

And finally

Send all the above plus your idea and information about yourself by email and/or WeTransfer to Yvonne Murphy at omidaze@outlook.com marked THE DEMOCRACY BOX APPLICATION.

If you have any questions email y.murphy1@ntlworld.com or give Yvonne a call on 07949 626538

Access Needs

We encourage applications from those who identify as disabled/D/deaf.

If you identify as disabled/ D/deaf and have found that you have encountered barriers in your working relationships or ability to take on opportunities because of your disability you may wish to complete and submit an access rider when returning your signed letter of engagement to inform us of any access needs. A sample access rider template and further information can be found at https://www.accessdocsforartists.com/what-is-an-access-doc

Please get in touch if you wish to discuss your access requirements or if you need support accessing the internet.

Further Information

For more information about Yvonne Murphy/Omidaze Productions please visit www.omidaze.co.uk

Omidaze /The Democracy Box is now working in partnership with the Electoral Commission to work out how to upscale The Democracy Box and many other partners and collaborators. This current opportunity for young people has been made possible thanks to funding from the Electoral Commission.

 

*********************************************************************

Dewch i ymuno â’r Blwch Democratiaeth!

Dewch yn gyd-grewr ifanc sy’n cael eich talu

Rydym yn recriwtio mwy o bobl ifanc 16-26 sydd wedi eu geni neu yn byw yng Nghymru.

 

Mae hwn yn alwad agored barhaus heb ddyddiad cau penodol.

 

Ydych chi’n.

 

Yn 16-26 oed?

Wedi  eich lleoli neu eich geni yng Nghymru?

Treulio o leiaf 2 awr y dydd ar gyfryngau cymdeithasol?

Am fod yn greadigol?

Am ennill £15 yr awr?

Gwnewch gais heddiw.

 

Nid oes angen profiad, gwybodaeth na diddordeb mewn Democratiaeth / Gwleidyddiaeth.

NID yw hyn yn ymwneud â gwleidyddiaeth plaid.

 

Pwy all wneud cais?

Unrhyw un 16-26 oed a anwyd neu a leolir yng Nghymru, ac os ydych chi

 • Hefo ddiddordeb mewn bod yn greadigol a chreu cynnwys ar draws llwyfannau amlgyfrwng
 • Yn casáu neu caru gwleidyddiaeth
 • Wedi neu heb wedi cofrestru i bleidleisio / Wedi pleidleisio / erioed wedi pleidleisio / byth yn pleidleisio / meddwl ei fod i gyd yn wastraff amser / ddim hyd yn oed yn gwybod beth mae’r gair democratiaeth yn ei olygu / credu’n gryf mewn democratiaeth / ddim i mewn i wleidyddiaeth / hynod wleidyddol a phopeth rhyngddynt
 • Eisiau ymuno â’r tîm o gyd-greadigwyr ifanc i greu cynnwys The Democracy Box ar Instagram, Tik Tok, Twitter a YouTube
 • Eisiau bod yn Llysgennad Blychau Democratiaeth
 • Oes gennych chi syniadau gwell am sut i esbonio’r pethau hyn i bobl a chael mwy o ddilynwyr i’r Blwch Democratiaeth?

Nid oes angen profiad creadigol blaenorol na gwybodaeth wleidyddol / democratiaeth.

 

Rydym yn croesawu pob cais a hefyd yn annog ceisiadau gan bawb 16-26 oed o unrhyw le yng Nghymru.

 

Hoffem dderbyn yn benodol fwy o geisiadau gan bobl ifanc sydd yn

 

 • Siaradwyr Cymraeg
 • 16-17
 • nodi fel person Du / heb fod yn ddu o liw / Anabl / D / byddar

 

 

Pryd a ble mae o?

Bydd y gwaith yn bell, yn hyblyg ac yn rhan-amser.

Mae angen mynediad i’r rhyngrwyd a dyfais arnoch chi.

Bydd sesiwn gyflwyno ar zoom.

 

Faint fydda i’n cael fy nhalu?

Y gyfradd fesul awr yw £15 yr awr.

Gwarantir o leiaf 4 awr o waith i bob cyd-grewr ifanc. Gellir trafod oriau a diwrnodau y tu hwnt i’r 4 awr gychwynnol. Byddwch yn cael eich contractio fel person hunangyflogedig a byddwch yn gyfrifol am ddatgan eich enillion i Gyllid a Thollau EM a thalu eich treth a’ch yswiriant gwladol eich hun.

 

Mae hwn yn alwad agored agored ac nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Ond if od yn gymwys i’r rownd nesaf o hyfforddiant rhaid gwneud cais erbyn Tachwedd 1 2023.

 

Sut mae gwneud cais?

Mae’r ffurflen gais isod.

Cyn ei llenwi edrychwch ar Edrychwch ar The Democracy Box a The Story of our UK Democracy ac yna ar y ffurflen isod.

 • Dywedwch wrthym beth yw eich syniad. Ymateb fideo/sain 3 munud ar y mwyaf. Ymateb ysgrifenedig 1000 gair ar y mwyaf.
 • Rhowch eich manylion.

Gallwch ysgrifennu eich atebion a’u hanfon trwy e-bost neu recordio’ch atebion ar fideo neu sain a’u hanfon trwy WeTransfer

Diolch!

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Y FFURFLEN GAIS

Gallwch gopïo a gludo hwn i mewn i ddogfen ac ysgrifennu eich atebion neu gallwch recordio eich ymatebion ar ffeil sain neu fideo.

Eich Syniad:

Disgrifiwch syniad o sut y byddech chi’n dechrau cyfleu un rhan o’r stori i’ch ffrindiau mewn ffordd greadigol.

 

Ychydig amdanoch chi’ch hun:

 

Pam ydych chi’n gwneud cais? Beth sy’n bwysig i chi? Beth sy’n eich gwneud chi’n hapus / cythruddo / rhwystredig?

 

Eich manylion:

Teitl:

Enw llawn:

Oedran:

Rhif ffôn:

Cyfeiriad ebost:

Etholaeth Dewch o hyd i’ch etholaeth yma

Caniatad:

Dywedwch wrthym os byddwch yn rhoi caniatâd i ni gadw eich manylion cyswllt ar gyfer ein cronfa ddata a’ch cais fel rhan o’n hymchwil parhaus.

Rwyf / nid wyf (dilëwch yn briodol os gwelwch yn dda) yn rhoi caniatâd i’m manylion gael eu cadw ar ffeil ac i gysylltu â nhw yn y dyfodol ynglŷn â hyn a phrosiectau eraill Yvonne Murphy / Omidaze.

Rwyf / nid wyf yn rhoi caniatâd i Omidaze gadw fy nghais ar ffeil a’i ddefnyddio at ddibenion ymchwil The Democracy Box

 

Enw’r rhiant / gofalwr os yw o dan 18 oed:

Enw rhiant/ ofalwr/warcheidwad:

Ffôn:

E-bost:

Rwy’n rhoi caniatâd i’m plentyn (nodwch enw) gymryd rhan yn y Prosiect Democratiaeth ar-lein

Llofnod:

 

Manylion Canolwr:

Rhaid i hyn fod yn rhywun sydd wedi’ch adnabod am o leiaf dwy flynedd ac yr ydych chi wedi gweithio iddo neu sy’n eich adnabod chi fel athro, darlithydd neu feddyg e.e. rhywun a allai lofnodi’ch llun pasbort. Ddim yn ffrind nac yn aelod o’r teulu

 

Enw’r Canolwr:

Rhif Ffôn y Canolwr:

E-bost Canolwr:

Sut maen nhw’n eich adnabod?

Ers pa mor hir ydy’ch canolwr wedi’ch adnabod?

 

Yn olaf

 

Anfonwch yr uchod i gyd ynghyd â’ch syniad a’r gwybodaeth amdanoch chi’ch hun trwy e-bost a / neu WeTransfer i Yvonne Murphy yn omidaze@outlook.com wedi’i farcio YMGAIS Y BOCS DEMOCRATIAETH.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch y.murphy1@ntlworld.com neu rhowch alwad i Yvonne ar 07949 626538

Anghenion Hygyrchedd

Rydym yn annog ceisiadau gan y rhai sy’n nodi eu bod yn anabl/B/byddar.

Os ydych yn nodi eich bod yn anabl/B/byddar ac wedi canfod eich bod wedi dod ar draws rhwystrau yn eich perthnasoedd gwaith neu’ch gallu i fanteisio ar gyfleoedd oherwydd eich anabledd efallai y byddwch am gwblhau a chyflwyno marchog mynediad wrth ddychwelyd eich llythyr ymrwymiad wedi’i lofnodi i hysbysu ni o unrhyw anghenion mynediad. Gellir dod o hyd i dempled marchog mynediad enghreifftiol a gwybodaeth bellach yn https://www.accessdocsforartists.com/what-is-an-access-doc

Cysylltwch â ni os hoffech drafod eich gofynion mynediad neu os oes angen cymorth arnoch i gael mynediad i’r rhyngrwyd.

Gwybodaeth Bellach 

I gael mwy o wybodaeth am Yvonne Murphy / Omidaze Productions ewch i www.omidaze.co.uk

Mae Omidaze /The Democracy Box bellach yn gweithio mewn partneriaeth â’r Comisiwn Etholiadol i weithio allan sut i uwchraddio’r Blwch Democratiaeth a llawer o bartneriaid a chydweithredwyr eraill. Mae’r cyfle presennol hwn i bobl ifanc wedi bod yn bosibl diolch i gyllid gan y Comisiwn Etholiadol.