Jan 19 2021 - Posted by Yvonne

The Democracy Box Young Co-Creator Call Out

The Democracy Box Young Co-Creator Call Out

Deadline Monday 15 February 9am

Scroll down for call out in the medium of Welsh

Omidaze/Yvonne Murphy has been awarded second stage Clwstwr funding and is seeking 16-25 year olds who would be interested in joining our existing team of young co-creatives for The Democracy Box . The project is researching how we can make the simplest and stickiest Public & Education Voter Information campaign possible to ensure all UK citizens understand the basics of our Democracy.

Who can apply?

No experience, knowledge or interest in Democracy/Politics is required.

I would like to hear from any Welsh/Wales based 16-25 year olds who

 • Consider themselves creative and in touch with people in their age group
 • Spend at least two hours a day on social media
 • Hate or Love politics
 • Have always voted/have never voted/will never vote/think it’s all a waste of time/believe strongly in democracy/not into politics/extremely political and everything in between
 • Have strong opinions on things including or not including democracy or politics
 • Are interested in creating content across multi-media platforms

No former creative experience or political/democracy knowledge required.

We particularly encourage those who

 • Are suffering particular financial hardship at present
 • Live in one of these five constituencies –

Cynon Valley

Torfaen

Newport East

Swansea East

Alyn & Deeside

However we would like to hear from young people from anywhere in Wales.

Please only apply if you are available for two introduction sessions on February 24 4-6pm & 25 4.30-6pm and you give permission for us to use your data and application as part of our R&D if you are successful.

When and where is it?

The work will be remote via zoom during February – June 2021.

You need access to the internet and a device.

How much will I get paid?

The hourly rate is £20 an hour. If selected you will be guaranteed a minimum of four hours work. Hours & days beyond the initial 4 hours are negotiable.

Deadline Monday 15 February 9am 

How accessible will it be?

An access budget is available for example Sign Language, Interpretation, Note taking.

A Welsh/English simultaneous translation service is available.

Please get in touch if you wish to discuss your access requirements or if you need support accessing the internet.

How do I apply?

Have a look at The Democracy Box and The Story of Democracy and then complete two short tasks (1 & 2) and provide your details (3)

 1. Describe an idea of how you would begin to communicate one part of the story to your friends in a creative way.
 2. Tell me a bit about you, why you’ve applied & about something you do to pass the time that makes you happy and something in life generally which annoys or frustrates you
 3. Provide the details requested below about yourself, a referee and your parent/guardian if you are under 18

You can choose the format you use to respond.

 • An audio or recorded video response on your phone (the response for either 1 &  2 should be no longer than 2 each minutes max)
 • A written response (Minimum 200 words. Maximum 500 words for either 1 & 2)
 • A drawing/illustration/cartoon

Send by email to Yvonne at y.murphy1@ntlworld.com or via WeTransfer and include your details and the details of a referee by Saturday 13 February. If you have any questions give Yvonne a call on 07949 626538

Your details:

Title:

Full Name:

Age:

Phone Number:

Email Address:

Constituency Find your constituency here

I do/do not (please delete appropriately) give consent for my details to be kept on file and to be contacted in the future regarding this and other Yvonne Murphy/Omidaze projects.

Name of parent/carer if under 18 years old:

Phone:

Email:

I give consent for my child (insert name) to take part in The Democracy Project online

Signature:

Referee Details

This needs to be someone who has known you for at least two years and who you have worked for or who knows you such as teacher, lecturer or doctor e.g. someone who could sign your passport photo. Not a friend or family member

Referee Name:

Referee Phone Number:

Referee Email:

How do they know you?

How long have they known you?

Send all the above by email and/or WeTransfer to Yvonne Murphy at y.murphy1@ntlworld.com marked THE BOX APPLICATION.

Thank you for taking the time. I will respond to successful applicants by the 16 February 2021.

If you haven’t heard by then we would like to keep your details on file and may contact you to be part of one of our paid focus groups or to inform you about this and future projects if you have given consent. Unfortunately as a freelancer I do not have the capacity to respond to all applicants or give feedback on individual applications.

For more information about Yvonne Murphy/Omidaze Productions please visit www.omidaze.co.uk

*********************************************************************

Galwad am Gyd-grëwr Ifanc i ymuno â’r Blwch Democrataidd  

 

Dyfarnwyd ariannu Clwstwr cam dau i Omidaze/Yvonne Murphy a’r nod yw canfod pobl ifanc 16-25 oed a fyddai â diddordeb mewn ymuno â’n tîm cyfredol o

bobl ifanc sy’n cyd-greu ar gyfer Y Blwch Democratiaeth .

Mae’r prosiect yn ymchwilio i’r modd o greu’r ymgyrch gwybodaeth pleidleiswyr mwyaf effeithiol a mwyaf syml posibl ar gyfer y cyhoedd ac addysg er mwyn sicrhau fod holl ddinasyddion y DU yn deall hanfodol ein Democratiaeth.

Pwy all ymgeisio?

Hoffwn glywed oddi wrth bobl ifanc 16-25 oed yng Nghymru ac yn benodol y rheini sydd

 • Yn ystyried eu hunain i fod yn greadigol ac mewn cyswllt â phobl yn eu grŵp oedran
 • Yn treulio o leiaf dwy awr y dydd ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Yn gallu dweud wrthym ni pam y gwnaethon nhw bleidleisio neu beidio yn Etholiad Cyffredinol 2019
 • Bob amser wedi pleidleisio/ ddim erioed wedi pleidleisio/ byth yn mynd i bleidleisio/ yn meddwl ei fod yn wastraff amser/ yn credu’n gryf mewn democratiaeth/ heb unrhyw ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth/ yn hynod o wleidyddol
 • Ym meddu ar farn gref am bethau gan gynnwys democratiaeth neu wleidyddiaeth ai peidio
 • Â diddordeb mewn creu cynnwys sy’n torri drwodd ar draws llwyfannau aml-gyfryngol
 • Yn dioddef caledi ariannol penodol ar hyn o bryd
 • Yn byw yn un o’r pum etholaeth hyn –

Cwm Cynon

Torfaen

Dwyrain Casnewydd

Dwyrain Abertawe

Alun a Glannau Dyfrdwy

A wnewch chi ond ymgeisio os byddwch yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eich data a’ch cais fel rhan o’n hymchwil a datblygiad os ydych chi’n llwyddiannus.

 

Pryd a ble mae e?

Bydd y gwaith yn digwydd o bell ar zoom yn ystod misoedd Chwefror i Fehefin 2021. Bydd angen mynediad at yr we ac at ddyfais arnoch chi.

 

Faint gaf i fy nhalu?

Y gyfradd yw £20 yr awr. Os fyddwch chi’n cael eich dewis, byddwch yn bendant yn cael pedair awr o waith o leiaf.

Dyddiad Cau Dydd Llun 15 Chwefror 

Pa mor hygyrch fydd e?

Mae cyllideb mynediad ar gael ar gyfer yr anabl neu’r byddar sydd ar eu liwt eu hunain.

Mae gwasanaeth cyfieithu ar y pryd Cymraeg / Saesneg ar gael.

Cysylltwch os ydych am drafod eich gofynion mynediad anabl / byddar neu os fydd angen cymorth arnoch i gael mynediad at y we.

Sut ydw i’n ymgeisio?

Edrychwch ar Y Blwch Democrataidd a Stori Democratiaeth ac yna cwblhewch dwy dasg fer

 1. Disgrifiwch syniad o sut y byddech yn cyfathrebu un rhan o’r stori i’ch ffrindiau mewn modd creadigol.
 2. Dywedwch ychydig wrthyf amdanoch chi, pam ydych chi wedi ymgeisio a rhywbeth rydych yn ei wneud yn eich amser rhydd i am rywbeth rydych yn ei wneud yn eich amser rhydd sy’n eich gwneud chi’n hapus a rhywbeth cyffredinol mewn bywyd sy’n eich gwylltio neu’n eich gwneud i deimlo’n rhwystredig

Gallwch ddewis y fformat y byddwch yn ei ddefnyddio i ymateb.

 • Ymateb fideo sain neu wedi ei recordio ar eich ffȏn (dylai’r ymateb i

naill ai 1 neu 2 fod yn 2 funud ar yr hiraf)

 • Ymateb ysgrifenedig (o leiaf 200 gair. Dim mwy na 500 gair ar gyfer naill ai 1 neu 2)
 • Llun/ darluniad/ cartŵn

Anfonwch drwy e-bost neu WeTransfer gan gynnwys eich manylion a manylion canolwr.

Eich Manylion:

Teitl:

Enw Llawn:

Oed:

Rhif Ffȏn:

Cyfeiriad e-bost:

Etholaeth Dewch o hyd i’ch etholaeth yma

Rwyf / Nid wyf (dilëwch yr un priodol) yn rhoi caniatâd i fy manylion gael eu cadw ar ffeil ac i chi gysylltu â mi yn y dyfodol ynghylch hyn a phrosiectau eraill

Yvonne Murphy/Omidaze.

 

Enw rhiant/gofalwr os ydych chi’n iau na 18 oed:

 

Ffȏn:

 

E-bost:

 

Rhoddaf ganiatâd i fy mhlentyn (rhowch enw) gymryd rhan yn y Prosiect Democratiaeth ar-lein

 

Llofnod:

 

Manylion Canolwr

Rhaid i’r canolwr fod wedi eich adnabod ers dwy flynedd o leiaf a’i fod yn rhywun yr ydych wedi gweithio iddo neu sy’n eich adnabod fel athro, darlithydd neu feddyg; er enghraifft, rhywun a allai arwyddo eich ffoto pasbort. Ni ddylai fod yn ffrind nac yn aelod o’r teulu.

Enw’r Canolwr:

Rhif ffȏn y Canolwr:

E-bost y Canolwr:

Sut ydy’r canolwr yn eich adnabod?

Ers pa mor hir ydy’r canolwr wedi eich adnabod?

Anfonwch bopeth uchod drwy e-bost ac / neu weTransfer at Yvonne Murphy: y.murphy1@ntlworld.com gyda’r teitl YMGAIS Y BLWCH.

Diolch am eich amser. Byddaf yn ymateb i’r ymgeiswyr llwyddiannus erbyn 16 Chwefror 2021.

Os nad ydych chi wedi clywed erbyn hynny yna hoffem ni gadw eich manylion ar y ffeil ac mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i fod yn rhan o un o’n grwpiau ffocws a delir, neu eich hysbysu am y prosiect hwn a phrosiectau’r dyfodol os ydych wedi rhoi caniatâd. Yn anffodus, gan fy mod ar fy liwt fy hun, nid oes gen i’r gallu i ymateb i’r holl ymgeiswyr na rhoi adborth i ymgeisiadau unigol.

Am ragor o wybodaeth am Yvonne Murphy/Omidaze Productions ewch i www.omidaze.co.uk